За нас

Център за подкрепа за личностно развитие
ОДК "Анастас Стоянов" Шумен

Обединеният детски комплекс е Център за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците, престижна школа за избирателно удовлетворяване на интересите, способностите и компетентностите на децата и учениците от град Шумен и осигуряване на възможност за изявата им в областта на науките, технологиите и изкуствата.

Той е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която чрез организиране на дейности в свободното време се осъществява държавната и общинска политика за развитие на интересите, уменията и способностите на децата в различни области :


област: "Наука и технологии" и област "Изкуства"


Разполага със съвременна материална база, уютни кабинети, привлекателна база за отдих и обучение на територията на Природен парк „Шуменско плато”.

Над 30 оригинални педагогически форми

Комплексът предлага над 30 оригинални педагогически форми – клубове, школи, състави, съобразени с желанията, интересите и свободното време на децата и родителите. Те са отворени и достъпни за всички деца, независимо от социалното им положение, етническа принадлежност и вероизповедание.

Опитни педагози

Опитни педагози създават и реализират авторски и мобилни програми за неформално образование във всяка възрастова група. В създадената среда на общуване, педагозите осъществяват качествен образователен процес и същевременно са възпитатели и близки приятели на децата.

Предпочитано място за общуване

В резултат на дългогодишния си опит Комплексът постепенно се оформя като център не само за извънучилищни занимания, но и предпочитано място за присъствие и общуване.

Конкурси, фестивали, изложби и др.

Детският комплекс е организатор на атрактивни, масови публични изяви през цялата година. В тях децата и учениците имат изключителната възможност за личностна изява в състезания, конкурси, фестивали, изложби в различните области на познанието.

Възпитаниците на Комплекса са носители на престижни международни, национални и общински награди и отличия.

Чрез непрекъснато разширяване на обхвата от дейности ЦПЛР-ОДК се превръща в своеобразен притегателен център и успява да влияе върху формиране на нови устойчиви нагласи у все повече деца и юноши. Със своята дейност подпомага качествено новото единство на програмите и конкретните действия на всички фактори в образователната система и извън нея на територията на град Шумен.