Кариерно ориентиране и консултиране

Кариерно ориентиране и консултиране е професионално самоопределение, професионален избор, развитие на кариерни умения на личността на основата на консултирано вземане на информирани решения от детето и неговите родители или от младия човек за неговото професионално и жизнено развитие. Като цяло – установяване и създаване на условия за разгръщане и развитие на личностния потенциал на човека от ранна детска възраст.

Кариерните консултанти предоставят безплатни специализирани услуги по кариерно ориентиране на учениците от всички видове и степени училища за областта, подпомагат методически педагогическите съветници, класните ръководители и учителите в областта на кариерното ориентиране на учениците и информират и консултират родители и граждани.

Изпълняват Програма за обучение по кариерно ориентиране на учениците във връзка с прехода им от една към друга образователна степен и от образованието към пазара на труда на учениците от І до ХІІ клас.

Предоставят актуална информация за:

  • структурата и видовете подготовка в училищното образование,
  • институциите в системата на средното и висше образование, предоставени по териториален признак и по области на образование и обучение;
  • потребностите и изискванията на пазара на труда по данни на Регионалните служби по заетостта.

Осъществяват индивидуална, групова и диагностична работа с учениците за подобряване мотивацията на учениците за учене, за познавателните и професионалните интереси, нагласи и мотивация за професионална реализация и кариерно развитие чрез психологически тестове за самодиагностика на интереси, нагласи и мотиви, за да  открият учениците кои са най-подходящите за тях области на образование и обучение – природо-математически, технически, хуманитарни, социални, езикови, изкуство, спорт и др. Работят с ученици, застрашени от отпадане от училище и със специални образователни потребности.

Информират за профилите на обучение, професиите и специалностите в  средните, профилираните и професионалните училища,  висшите училища и университетите. Запознават с реда и условията за постъпване в тях.

Оказват подкрепа за вземане на решения при прехода от една към друга степен на образование.

Развиват уменията на учениците за планиране на учебно и лично време, за кариерно развитие, за преодоляване на типични грешки, свързани с избора на образование и професия, за решаване на вътрешни конфликти, свързани с възможностите за образователна, професионална и личностна реализация.

Провеждат тренинги за формиране на умения за избор на образование и/или професия и подпомагат учениците в изпълнението на интерактивни упражнения по кариерно ориентиране.

Участват в създаването и утвърждаването на иновативни училищни практики за кариерно ориентиране на учениците.

Национален портал за кариерно ориентиране на учениците –  https://orientirane.mon.bg/

Кариерен консултант Росица Димитрова Михайлова – https://orientirane.mon.bg/?m=4&cko=2700&tid=776

Кариерен консултант Румянка Иванова Димитрова – https://orientirane.mon.bg/?m=4&cko=2700&tid=892