Логопеди и психолози към ЦПЛР – ОДК град Шумен

Oбщата подкрепа в детските градини на територията на Община Шумен се осигурява от логопеди и психолози към ЦПЛР – ОДК „Анастас Стоянов“ – Шумен.

Специалистите за учебната 2022/2023 година са разпределени в шестнадесет детски градини на територията на община Шумен при следното разпределение:

  1. Анелия Тончева – психолог работи в ДГ „Изворче“, ДГ „Звънче“, ДГ „Конче Вихрогонче“, ДГ „Шурче“;
  2. Светлана Георгиева – психолог работи в ДГ „Чучулига“, в ДГ „Слънце“, ДГ „Брезичка“, ДГ „Снежанка“ с. Ивански;
  3. Мариела Чернева – психолог в ДГ „Златна рибка“, ДГ „Латинка“, ДГ „Смехорани“;
  4. Цветомира Филипова – психолог работи в ДГ „Братя Грим“,

ДГ „Дружба“, ДГ „Пролетна дъга“;

  • Ивелина Велкова – логопед работи в ДГ „Слънце“/Корпус 1 и Корпус 2/, ДГ „Пчелица“, ДГ „Смехорани“;
  • Румяна Иванова – логопед работи в ДГ „Конче Вихрогонче“, ДГ „Златна рибка“, ДГ „Камбанка“;
  • Красимира Иванова – логопед работи в ДГ „Брезичка“,

ДГ „Изворче“, ДГ „Снежанка“ – с. Ивански;

  • Соня Георгиева – логопед работи в ДГ „Дружба“, ДГ „ Щурче “, ДГ „Братя Грим“;
  • Теодора Дамянова – логопед работи в ДГ „Пролетна дъга“, ДГ „Латинка“, ДГ „Чучулига“ – кв. Дивдядово, ДГ „Звънче“.

Директора и зам. – директора на ЦПЛР-ОДК „Анастас Стоянов“ – Шумен изпълняват задължителната си норма преподавателска работа в 2 детски градини:

Осигурената обща подкрепа от логопеди и психолози на всички деца е в две направления фронтална и индивидуална работа. Специалистите консултират родители и учители. Провеждат се тематични родителски срещи в детските градини, решаване на казуси, беседи, дискусии и практически занимания.

В логопедичните групи спектъра на комуникативните нарушенията засягащи езиковите и говорните умения е обширен включващ общо речево недоразвитие, алалия, ринолалия, заекване, мономорфна и полиморфна дислалия .

В психологичните групи спектъра на нарушенията се изразява в дефицити в когнитивната сфера, проблеми свързани с общото развитие на децата, трудна адаптация, затруднени умения за общуване или липсваща вербална комуникация, затруднено равнище на разбиране, поведенчески проблеми, дефицити на емоционалните компетентности .

В началото на всяка учебна година, всеки специалист прави обследване на децата по групи като обръща внимание на: развитието на речта, пръстов гнозис, симулативен гнозис, зрителен гнозис – цвят, форма, големина; мануален и орален праксис, динамичен праксис, конструктивен праксис, импресивна страна на езика и говоро-фонематичен слух. Разбиране значението на думите, експресивна реч на произнасяне на звуковете и съставяне на изречения, числов гнозис, фина и груба моторика, памет, концентрация и устойчивост на вниманието, нивото на привързаност, емоционална интелигентност, емоционална зрялост, волева устойчивост, способността за изчакване и търпение, според което предлагат обща психологична и логопедична подкрепа в зависимост от затруднението, спецификата на децата и по предложение на възпитателите в групата.

Най – честите нарушения при деца за логопедична подкрепа са: общо недоразвитие на речта, мономорфна и полиморфна дислалия, алалия, заекване, ринолалия.

Логопедичната работа е насочена към развитие на познавателната сфера, зрителни и слухови възприятия, преодоляване на недостатъците в сферата на артикулационната моторика, развитие на фонематичния слух, развитие на обща и фина моторика.

При индивидуалната логопедична работа най-често се използват табла, илюстрации, дидактични материали подпомагащи паметта и вниманието, природни материали, конструктори, наблюдение, беседа, развиване на фината моторика.

Най – чести затруднения при деца за психологична подкрепа са: проблемна адаптация, затруднени умения за общуване, проблеми във вербалната комуникация, нарушения на когнитивното развитие, поведенчески проблеми, агресия и автоагресия, емоционално – поведенчески затруднения.

Работата с всяко дете е индивидуална според възрастта, спецификата на нарушението и нивото на развитие, което е достигнало детето. При индивидуалната психологическа работа се използват различни методи в зависимост от проблема: познавателни тестове за концентрация на вниманието, точност на възприятия и представи, развитие на оперативна и зрителна памет, подобряване на интелекта. За решаване на проблеми в емоционалната сфера особено полезни са рисувателните методики, сюжетно ролеви игри, разпознаване на емоциите, дискусии и беседи. Активно се работи за развитие на фината моторика, която стимулира зрително-двигателната координация и речевата активност. Използват се много и разнообразни дидактични материали.

За снемане на напрежението, безпокойството и за подобряване на концентрацията в групите се прилагат различни набори от дихателни упражнения и релаксиращи игри.

За превенция на насилие и тормоз в детската градина с децата се работи в много насоки: повишаване социалните умения за общуване, решаване на конфликти, развитие на емоционалната интелигентност.

През учебната 2022/23 г. във връзка със НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПОДКРЕПА ЗАЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ“ Модул 1 „Подкрепа на децата и учениците за работата в ЦПЛР по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 и ал. 4 от ЗПУО бе одобрено проектно предложение „Заедно можем повече“ за специализиран кабинет в които се осигурява обща подкрепа на деца и ученици. Кабинетът е оборудван с необходимите техника, софтуер, дидактични материали и пособия. Занятия с логопедични групи се провеждат в понеделник, а с психологични групи в четвъртък, ежеседмично до края на учебната година.