Клуб „Информационни технологии“

Клубът е полезна форма на занимания с ученици, които желаят да обогатят знанията си по информационни технологии. Заниманията в клуба са за допълване и задълбочаване на учебното съдържание в I до VIII клас, както и запознаване с други компютърни програми.

Обучението включва – изучаване на компютърната система и да идентифицират основните и компоненти. Усвояване на определен алгоритъм за работа с компютърна система. Добиване на представа за възможностите и различните сфери на приложение на компютърните системи. Да умеят да си поставят цели и да реализират собствени проекти като приемат активна и творческа роля при работа с компютър.

Малката  възрастова група се занимава с графични компютърни програми – Drawing for children, MS Paint, като тяхната цел е да създават различни графични изображения, да ги редактират, да интегрират обекти в различните програми. Като крайна цел е да създадат компютърни рисунки, покани и картички.

Голямата възрастова група се занимава с изграждането и представянето  на компютърна презентация. Създаването на собствени графични изображения – редактиране и обмен на данни между графични обекти от различни файлове, които да импортират в презентациите си. Със създадените компютърни презентации учениците участват в общински, областни и национални конкурси.

В края на всяка учебна година клубът организира изложба, в която участват всички разработени проекти.