Центърът за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс „Анастас Стоянов“ – Шумен се ангажира с Ленти ваканционни занимания през лятото, за да бъде полезен на обществото в отглеждането и възпитанието на подрастващите, за осмисляне по подобаващ начин на свободното време на децата, за изграждането им като хармонични личности.

Летните ваканционни програми за занимания с деца от ЦПЛР-ОДК „Анастас Стоянов“ спомагат за подкрепа на една от най-важните задачи в детството – развитие на социалните умения.

Постигането на тази задача се базира на педагогическите технологии, които развиват управление на емоциите; комуникационни умения; увереност и отговорност; работа в екип. Ежедневните занимания включват: спортна програма на открито; арт занимания и работилници; всекидневни разходки и игри; получаване на знания и умения, които не са заложени в училищните учебни програми; обучения чрез игри и преживяване; изграждане на модел на общуване, основан на честност, смелост, търпение и съпричастност.

Дейностите за работа с деца и ученици в летни ваканционни занимания в природен парк „Шуменско плато“, са насочени към установяване  и постепенно разгръщане на личностния потенциал на децата, като се развиват техните естествени влечения към определени дейности и занимания, техните заложби и дарби, техните изявени способности, за да могат да си изградят нагласа за положително отношение към нови знания и трудова дейност.

Програмата ще се осъществява с помощта на нашите партньори:

Целта на програмата е децата да придобият социални умения и компетентности в различни области чрез разнообразни игрови и творчески дейности.

•          Запознаване на учениците с широк кръг професии от света на труда;

•          Възпитание в уважение към труда и всички работещи хора;

•          Подкрепа за развитие на личностни и социални умения, свързани с първите мечти и проекти, насочени към бъдеща реализация;

•          Разбиране на смисъла да се трудиш;

•          Формиране на способности за себепознание – на своите силни и слаби страни, към изграждане на адекватна себепредстава – какво искам, какво мога, какво трябва;

•          Изграждането на  преносими умения и ключови компетентности, които определят изборите ни – нашите мечти, желания, ценности, стремеж към успех – всичко, което осмисля живота ни.

•          Придобиване на знания за „меки“ умения – общуване в мултикултурна среда, лична ефективност, лично представяне, себепознаване, себеуважение, инициативен дух, лидерство, решаване на проблеми, комуникативност, ра-  бота в екип, креативност, съпричастност и други.

•          Усъвършенстване на  социални  умения в хармония с природата, изграждане на  ценности за екологичен и природосъобразен начин на живот.

•          Участие в различни инициативи за опазване на околната среда, за изграждане на трайно екологично мислене и екокултура.

Тематична насоченост: Най-често използваната дейност за работа с деца и ученици е играта. Подходящи са игри, които имат състезателен характер и дават възможност на децата да откриват нови хоризонти от трудовата дейност на хората:

1.         Състезателна игра  ,,Професии по буква“ – децата се разделят на 2 отбора. На 2 флипчарта децата трябва да изброят най-голям брой професии с определена буква. Един от учениците изтегля картонче с изписана буква, която се слага на флипчарта. Под нея всички участници от отбора изписват редувайки се възможно най-много професии. Записвайки, всяко дете споделя информацията, която знае за дадена трудова дейност, а другите я допълват. В зависимост от темпото на групата може да се направят няколко игри. Играта провокира и най-малките деца да научат нови професии, а по-големите да покажат знания и всички неусетно да обогатят своята представа за професиите.

2.         Състезателна игра „Статусът на професиите – вчера, днес, утре“ – на флипчарт се изписват 2 отбора или имената на желаещите да участват деца. Най-напред трябва да се запишат колкото може повече професии, които вече не съществуват ( тип „залязващи звезди“), като телефонист, водач на сал, крадец на трупове, човек-будилник, фенерджия, резач на лед, подреждач на кегли за боулинг, глашатай, мишеловец, ослушвач, заводски оратор и др. След това се изброяват настоящи професии, а най-накрая се записват професии на бъдещето, като интелектуален логистик, брокер на данни, мениджър на дигитална логистика, дизайнер на виртуална реалност, роботен техник, продавач на изкуствен интелект, дизайнер на мобилни приложения, анализатор на компютърни системи, анализатор на пазари, личен финансов асистент и др. Цел –ретроспекцията на професиите във времето разширява още повече мирогледа за професиите на децата.

3.         Ситуационна игра Кой съм „Аз“ – Малкото човече? – децата изработват книжно човече без ножици. Единственият инструмент са техните пръсти Оцветяват ги, записват на гърба името си, три думи за описание на себе си и професията, която мечтаят. Играта развива умения за добро себепредставяне и самоопознаване.

4.         Презентация „Азбука на професиите“ – заниманието започва с филмирана презентация, представяща буква – професия. Децата коментират слайдовете, като показват знанията си за тази професия. След това децата се състезават да изброят най-много професии, започващи с дадена буква.

5.         Ситуационна игра „Искам, не искам“ – предварително са приготвени цветни картони с написани професии и пясъчен часовник. По сигнал едно дете си изтегля картонче с професия и в рамките на 3 мин. обяснява защо иска или не иска да работи тази професия. Освен че научават нови професии, учениците се поставят на мястото на хората, работещи на различни места, като научават че всяка професия е значима за човешкото съществуване. Сюжетно-ролевите игри показват различни взаимоотношения и роли при пресъздаване на света на професиите, комбинират групова работа, развитие на умения за групиране по признак и използване на разнообразни средства на обучение:

6.         Ролева игра „Влакче на професиите“ – всички деца си изтеглят по едно картонче, на което предварително са написани професии от различни области на икономиката. Учениците се разделят на 4 групи в зависимост от професиите, които са изтеглили. Първа група – първи вагон на влакчето – всички ученици, които са избрали професии, изискващи носене на униформа, като: полицай, пожарникар, пилот, моряк, стюардеса и др.; Втора група – втори вагон на влакчето – всички ученици, които са записали професии, отнасящи се до услуги, като: часовникар, обущар, продавач-консултант и др.; Трета група – трети вагон на влакчето – всички ученици записали професии, които си служат със словото, като: адвокат, писател, журналист, психолог и др.; Четвърта група – четвърти вагон на влакчето – включва учениците, избрали професии, свързани със здравето и спорта, като: лекар, санитар, лаборант, зъболекар, медицинска сестра и др. След това е време влакчето на професиите да тръгне. На първата гара се качват учениците от първа група, като всяко дете съобщава на другите своето желание и какво знае за харесваната от него професия. На втората гара се качват учениците от втора група и т.н. Играта изяснява  основни понятия като: работа, професия, работно място, работно облекло, средства на труда (инструменти), групиране на професиите според трудовата дейност. С учениците се провежда дискусия за различните и многообразни професии, които си приличат и различават по определени признаци.

7.         Ролева игра „Дърво на професиите“ – на флипчарт е изобразено дърво, на клоните на което са написани направления от нашата икономика. На предварително раздадени листчета децата трябва да напишат интересни професии и да определят към кое направление принадлежат. Всяко дете залепва на таблото своето листче и обяснява по какви признаци е избрало съответната група.

Летните месеци са добра възможност за придобиване на първоначални умения за опознаване на възможности и интереси, за придобиване на знания за различни по вид умения:

8.         „Моят детски проект за рециклиране и повторно използване на материали“ – дава се възможност на децата да формират свои идеи за рециклиране: превръщане на  пластмасови опаковки в красива украса с пеперуди и насекоми, повторно използване на рула от хартия, опаковки от яйца, даване на нов живот на стари дрехи и др.

9.         Невербална игра „Познай кога съм роден“ – децата се запознават с понятията вербална и невербална комуникация. Поставя им се задача да се наредят в редица спазвайки последователността на месеците, в които са родени с помощта на знаци.

10.       Невербална игра „Нашата мрежа“ – учителят и децата се нареждат в кръг и се хващат за ръце. Всички затварят очи. С едната ръка учителят пуска импулсов знак към детето до него, а то го предава по-нататък. Целта на играта е същият знак да обиколи целия кръг и да стигне до учителя.

11.       Създаване на собствена  „Зеленчукова леха“, в която да се проследи целият процес на създаване на условия за засаждане и отглеждане на растения. Цел – добра работа в екип, насърчава поемането на индивидуална отговорност и стимулиране личната ангажираност с успеха на начинанието, планиране на дейности, конструиране на лехи, огради, бюджетиране, обогатяване речника на учениците с наименованията на всички елементи и растения в лехата, практическо занимание: изрисуване на повдигната ограда, прерисуване на растенията в различните им фази на развитие, добра физическа форма.

12.       Вербална игра  „Създай група“ – на децата се поставя задача да създадат групи по интереси. За целта те трябва да разговарят помежду си, да опознаят своите извънкласни занимания, таланти , хобита и да се разделят по групи според интересите си. За опорни точки на масите са поставени картончета с различни професионални дейности.

13.       Музикална разходка „Аз мога да пея и свиря“ – предварително се поставя задача на децата, ако могат да донесат своя музикален инструмент или да подготвят песен за изпълнение. Със съдействието на музикален педагог от школата се подготвя съпровод за песен, която да изпеят всички. На децата се раздават и ударни инструменти, с които да изпълнят заключителна песен.

14.       Млад театрал – „В света на куклите“ (подготовка на кукли за детска пиеса „Дядо вади ряпа“ на Ран Босилек). На черен картон формат А4 децата изработват фигури на герои от приказката „Дядо тегли ряпа“. Предварително имаме контурите на героите, но ако проявят желание и творчество, участниците могат сами да ги нарисуват (някои части могат да бъдат подвижни). Накрая фигурите се закрепват на дървени пръчки.

15.       Млад театрал – драматизация по приказката на Ран Босилек „Дядо вади ряпа“. В групата се разпределят работата на режисьор, помощник режисьор, четец, артисти, озвучител, сценични работници. След това се избират артисти за  ролите на ряпата, дядото, бабата, внучето, кучето, котката и мишката. След репетиции представлението се играе пред публика. Участниците в пиесата представят пред останалите постановката, като използват направените от тях кукли. Цел – запознаване с театралните професии, работа в екип, разкриване таланта на децата.

16.       Презентация „Житената питка“ –  след представяне на приказката на Ангел Каралийчев, децата разпознават различни видове зърно, описват етапите на превръщане на житото в брашно и последователността от дейности, които човек трябва да извърши, за да „превърне“ житеното зърно в хляб. В края всички деца опитват от питката, която неусетно се е търкулнала в залата.

17.       „Един ден в обувките на . . .“ – от предния ден децата си избират някоя професия. Предоставя им се възможност да изберат начина на представянето й. Могат да си подготвят презентации, да носят характерни униформи или инструменти, необходими за нейната дейност. Дава се възможност на всяко дете да разкаже какво харесва в избраната професия и как да избере подходяща квалификация за нея.

18.       „В света на пчелите“ – заниманието започва с презентация за живота на пчелите. След това. се дава възможност децата да споделят и своите знания по темата. Всички заедно гледат първи епизод на филма „Пчеличката Мая“. Заниманието завършва с дегустация на мед. (Предварително се събира информация от родителите за алергични деца.)

19.       Професия „ветеринар“ – учителят представя видове лекари – хуманни и ветеринарни и основните им дейности. След това следва презентация за работата на ветеринарните лекари. Децата споделят забавни спомени от срещи с различни животни и разказват за своите домашни любимци.

20.       „Да играем хоро“ – фолклорна забава. С видеоучител на децата се показват основните стъпки на Дунавско хоро. След това всички разучават хорото и го изпълняват.

21.       „Работете ръчички за радост ва всички – бод зад игла“. На лист формат А4 децата рисуват по желание натюрморт с цветя или животно. С помощта на индиго рисунката се пренася върху бял плат и върху изображението децата повтарят фигурите с бод зад игла. Цел – надграждане на творчески умения и фина моторика.

22.       Спортна игра „Летни ски“ – предварително се подготвят 2 комплекта летни ски. На тях са закрепени на 3 места въжета, с помощта на които децата предвижват импровизираните ски напред. Избират се двама капитани, които съставят своите отбори. Децата се състезават по избрано трасе за време на 2 групи по трима.

23.       Логическа игра „Шах  и мат“ – заниманието започва с презентация, от която децата научават основните правила на играта. Дава им се възможност да споделят и своя опит в областта на шахмата. На масите децата нареждат фигурите върху шахматните полета и играят по групи според броя дъски.

24.       Апликация с морски миди „Нека да е лято“ – с морски миди и други природни материали на децата се дава възможност сами да композират своята апликация.

Заниманието завършва с конкурс, който се оценява от детско жури.

25.       „Детски мастър шеф“ правим сандвичи – започва се с презентация за граф Сандвич, който е измислил този вид храна. След това децата разказват за свои кулинарни подвизи. Следва практическо занимание – правене на сандвичи с предварителни заготовки. Завършва се с дегустация.

26.       Рисувам „Българска шевица“ – презентация запознава децата с основните мотиви на българската шевица. Нагледно им се показва българска национална носия. От предварително направени схеми децата си избират какъв мотив да оцветят. С готовите рисунки се прави изложба, която показва красотата на българския фолклор.

27.       Вълшебства от хартия „Оригами“ – на децата се раздават цветни тънки листа формат А4. На флипчарт със схеми или с мултимедийна презентация се показва как с помощта на японската техника оригами се изработва цвете, жерав или жабка. Децата сами избират какво да направят и с помощта на учител изработват своето оригами.

28.       Моите „Горски приятели“ – изработване на костенурка от подръчни материали.

В свободен разговор децата показват знания за горските животни. След това вниманието им се насочва към изработването на макет на костенурка. Предварително учителят е направил коруба от картонени поставки за яйца и шаблон с очертание на тяло на костенурка. Децата сглобяват костенурката и след това я оцветяват.

29.       От поредицата „Горски приятели“ – 3D модел на катеричка. Предварително на лист са принтирани части от фигурата. Децата работят за фината моторика – изрязват, оцветяват и лепят 3D фигура.

30.       „Моят летен лексикон на приятелството“ – на децата се раздават предварително изработен лексикон, оформен като книжка. Всяко дете попълва начална информация за себе си и избира на какви въпроси да отговарят новите му приятели. Цел – изграждане на умения за комуникация и презентация.

31.       „Моите морски приятели“ – изработване на морски рак от подръчни материали. Заниманието започва с разговор „Кой живее в морето?“. Децата показват своите знания за морските обитатели. Гледаме научно-популярен филм от фонотеката на „Музейко“. Учителят раздава на децата цветни листа формат А4, на които е очертан морски рак и тяло, изрязано от картонени поставки за яйца. Децата сглобяват апликацията и я оцветяват.

32.       3D апликация „Морско дъно“ – заниманието започва с разкази на децата какво може да се види на дъното на морето. Предварително се изработват фигури на морско конче, октопод, риби, рапани, медузи, морски водорасли и др. На твърди сини листа формат А4 децата правят рамка от велпапе, в която апликират своите фантазии “ – какво може да се види на дъното на морето.

33.       „Изработване на маска на любим герой“ – за заниманието има предварителни шаблони-маски, но се дава възможност на децата, ако искат да нарисуват и свои идеи. След оцветяване и изрязване се прикрепва ластик, за да може да се носят. Завършваме с Парад на маските.

34.       Познавателна игра „Аз знам повече по география“ – на всички участници се раздават листа с предварително начертана таблица с графи Държава, Град, Село, Река, Растение, Животно, Име. Казват се различни букви от нашата азбука, с които участниците трябва да измислят съществителни имена и да ги запишат. Печели този, който е записал най-много думи.

35.       „Картина върху керемида“ – върху стари турски керемиди се рисува с темперни бои. Децата сами избират темата. След като рисунките са готови, с тях се прави цветен бордюр в градината на занималнята.

36.       Да играем „Настолни игри“ – не се сърди човече, морски шах, точки и черти, бесеница и др. Заниманието започва, като всяко дете споделя коя му е любимата игра, обяснява правилата и я показва. Следва разпределение кой каква игра ще играе. След половин час отборите се сменят и така докато всички се изредят през игрите.

37.       Конкурс за детска рисунка „ Най-интересната професия“ –  заниманието разширява познанието на учениците за съвременните професии, помага им да направят връзка между личните си предпочитания и външните изисквания, за да станат добри специалисти.

38.       Конкурс за рисунка на асфалт „Моята професия“ – на асфалт се разчертават еднакви квадрати за всички деца. Предоставят се цветни тебешири. Дава се определено време за работа. Децата пресъздават картини от дейност, която искат да работят като пораснат.

39.       „Любими детски игри“ от миналото – дама, стражари и апаши, сляпа баба, криеница. Предварително на двора се начертава дама. След играта се предлага на децата да направят съвременния вариант – пътека с поредица от различни фигури, по които да се премине без грешка.

40.       Да направим „Сапунена змия“ – необходими са пластмасови бутилки за всяко дете, парче плат за дъно и ластичка за закрепването му. Децата изрязват дъното на бутилката и на негово място с помощта на ластик закрепват парче плат. Потапят го в сапунена вода и със силна струя издухват през гърлото на бутилката въздух, който прави колонада от сапунени мехури.

41.       Да апликираме „Цветни пеперуди“ от плат – на децата се раздават листа формат А4, на които има очертана пеперуда. Всяко дете има ножица, лепило и различни парчета плат. По свое желание децата апликират и рисуват по пеперудата. Накрая се прави изложба навън, като цветните пеперудите се нареждат върху зелена тревна площ.

42.       Да си направим „Вятърна въртележка“ – на децата се раздават листа с формат А4, от които правят квадрати с диагонални разрези, характерни за въртележките. След това ги закрепват с пинчета към моливи или дълги пръчки.

43.    Изработване на средновековни оръжия от картон, изработване на глинени съдове.

44.    Организиране на разкопки, рисунки и украса на археологически съдове с природни материали.

48. Занимания с театрално изкуство:

Запознаване на децата с театралното изкуство като форма за забавление и игра;

Придобиване на елементарни практични умения за свободно общуване, бързо мислене, партньорство;

Придобиване на елементарни умения за пресъздаване на художествен текст пред публика.

Театрални игри за опознаване на другия и партньорство. Театрални игри за импровизация, екипност и бързо мислене – преразказ на кратка история. Разиграване на кратки етюди – Сцена на таланта.

49. Занимания по поп и джаз пеене –  запознаване на децата с пеенето като форма за забавление и игра, разпознаване на регистър, запомняне на кратка мелодия, запомняне на ритъм в ритмична игра, опит за възпроизвеждане на мелодия, песен и ритъм.

50. Апликации с природни материали, игри за развитие на внимание, логично мислене, емоционална интелигентност, развитие на моторика- топка, ластик въже, низане на мъниста, образователни игри, четене с разбиране.

51. Посещение на детска театрална постановка в ДКТ „Васил Друмев.

ПРОГРАМА ЗА ЗАНИМАНИЯ ОТ ПАРТНЬОРИТЕ:

–           Областна дирекция на МВР:

1. Безопасно управление на велосипед и безопасно пресичане на пътното платно.

2. Поведение на пътниците в автомобила, права, задължения, съгласно ЗдвП.

3. Автомобили със специален режим на движение.

4. Престъпления и наказания, намиране и изземване на следи от местопрестъпление.

5. Превенция, свързана с употреба на наркотични вещества.

6. Структура и организация на работата на полицията и ролята на инспектор 4Детска педагогическа стая“.

7. Полицейско куче в помощ на униформените служители.

8. Тактическо оборудване, помощни средства и оръжия в МВР.

–           РДПБЗН Шумен

1. Запознаване с правилата за противопожарна и аварийна безопасност.

2. Запознаване с видовете техника за борба с пожари.

–           ПП „Шуменско плато“

1. Образователни филми и игри с екологична насоченост.

2. Преход по туристически маршрут.

3.Дейности с интерактивни уредби и разходка в Горско училище и Горски лабиринт.

4. Посещение в Обсерваторията и занимания с химични опити.

5. Посещение в пещера „Бисерна“.

–          ОбСНВ – Превантивно информационен център

„Със знание и игри здравето си запази“ – водене на здравословен начин на живот сред младите хора

  1. Здравословен начин на живот и вредните за човека вещества и последиците от тяхната употреба.
  2. Работа в екип и общуване.
  3. „Приказка за здравето“.
  4. Как се справяме с агресивното поведение?
  5. Приятелство и самооценка.
  1. „Добрият и лошият огън“.
  2. Посещение на ДЛС „Паламара“.
  3. Посещение на ДЛС гр. Тервел.
  4. Игри на открито.

Посещение наДП „Кабиюк“ – разглеждане на музея, резиденцията на княз Батенберг, разглеждане на конезавода, запознаване с отглежданите породи коне, езда.

Игри в различни спортове – хандбал, волейбол, карате, футбол, народна топка, шахмат и др.

Центърът за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс „Анастас Стоянов“ – Шумен си запазва правото да коригира някои дейности при извънредни обстоятелства.

Предвидените  дейности през летните месеци дават повече свобода и време за използване на различни методи за работа. С помощта на занимания в природна среда, дискусии, ролеви игри, симулации, професиографски екскурзии, състезателни игри, рисуване, презентации, срещи с изявени професионалисти и други децата неусетно надграждат своите умения и възможности във връзка околния свят. Можем да бъдем максимално полезни за учениците, като повишим общата им грамотност и развием социалните им  умения с актуални подходи и инструменти за учене, съобразени с интересите на учениците.